Feed on
Posts
Comments
    Nu ?tiu când m-am gândit prima dat? la sinucidere. Undeva, în unul din anii adolescen?ei, cred. Spun undeva ?i nu cândva pentru c? a?a simt. Privesc timpul ca pe un t?râm, iar timpul meu ca pe un continent. Sensul deplas?rii, pe acest continent, nici nu conteaz?. De altfel, nici nu sunt deloc convins c? deplasarea în timp este obligatoriu unidimensional?. Dimpotriv?. ?tiu lucrul acesta pentru c? ades c?l?toresc în propriul trecut. Cu mintea, ve?i spune. Cu mintea, desigur. ?i de ce sun? asta a repro?? De ce pare afirma?ia legat? de aceast? c?l?torie mai pu?in serioas? dac? am admis c? se petrece doar cu mintea? V-a?i dori s? pute?i c?l?tori undeva doar cu trupul, deta?ând mintea de el? Personal g?sesc preferabil? propria op?iune.
    În trecut c?l?toresc des. În propriul trecut. Viitorul îl frecventez mai pu?in asiduu, e mult mai fluid, mai schimb?tor decât trecutul- care nici el nu e împietrit, imuabil, cum a?i putea fi tenta?i s? crede?i. Trecutul îmi ofer? îns? mai multe certitudini. ?i de ce am nevoie de certitudini, m? întreba?i? Nu ?tiu. Prefer s? nu îmi pun întrebarea aceasta. Mi-am cultivat o anume voluptuoas? la?itate: pur ?i simplu refuz s? îmi pun întreb?ri pentru care nu am r?spunsul deja preg?tit. ?i mai ales acele întreb?ri care îmi ofer? ocazia unor r?spunsuri disconfortante.
    Nu mai ?tiu în ce context m-a vizitat pentru prima dat? gândul sinuciderii. M? suspectez, cu o indulgen??, ve?i admite, scuzabil?, de neseriozitate, la acel moment. Nu mai ?tiu dac? era ecoul vreunei lecturi inoportune sau o r?bufnire romantic?, de pu?ti suficient de rebel pentru a se crede ?i neîn?eles. Nici nu e atât important, eviden?? m? oblig? s? admit c? nu am dat curs acelui gând. Lucru pe care nu îl socotesc nicicum regretabil, tot astfel cum nu-l socotesc l?udabil, e un episod pe care îl privesc cu surprinz?toare neutralitate ?i indiferen??, cu deta?are. A?a cum am privit ?i via?a care a urmat acelui episod.
    Ideea sinuciderii avea ceva seduc?tor, la vârsta aceea. Chiar dac? nu-mi mai amintesc ce mi-a adus gândul acela, înc? îmi amintesc orele petrecute cu privirea în tavan ?i felul în care am gândit la asta. Ce fel aveam s? o fac era ne-esen?ial – asta avea s? se schimbe mai târziu. Ceea ce m? interesa mai mult era ca gestul acesta, supremul act de teribilism, s? provoace maximum de reac?ie. Mi-a pl?cut s? îmi imaginez durerea celor din preajm?, durere pe care, acum nu am nicio îndoial?, o exageram cu mult. Lacrimile sunt obligatorii la o înmormântare, ?tiam c? pot conta pe asta. Iar imaginara durere a celor r?ma?i îmi oferea un sentiment reconfortant. Ori poate doar îmi excita o vanitate supra-dimensionat? ?i nicicum motivat?. Îmi puteam imagina felul în care aveau s? se rostogoleasc? lacrimile pe obraji, tiradele de un patetism ridicol, elegiile exasperate… ?i asta îmi d?dea o stare de bine, îmi d?dea sentimentul c? poate chiar sunt important pentru unii. Uitând c? totul se petrecea doar în imagina?ia mea. Apoi, odat? stârnit?, mintea continua s? fabrice f?r? încetare, dezvoltând, îngro?ând, ad?ugând o complicat? recuzit? ?i transformând totul într-un spectacol grotesc, dar pe care atunci îl socoteam o adev?rat? desf?tare.
    Privindu-i pe to?i aceia cuprin?i de remu?c?ri la imaginara mea moarte, m? sim?eam cumva r?zbunat, mul?umit, satisf?cut. Erau oameni c?rora nu reu?isem s? le spun ce aveam de spus, s? le ar?t ce aveam de ar?tat, dar c?rora astfel aveam s? le dau peste nas, s?-i silesc -îmi închipuiam- s? tr?iasc? ve?nic cu durerea pierderii mele.Pute?i râde dac? dori?i. ?i eu zâmbesc amintindu-mi. Singurul inconvenient în aceast? întreprindere era acela c? nu aveam convingerea c? voi mai putea asista la toat? aceast? colosal? masturbare a vanit??ii, dac? a? fi ales s? duc lucrurile pân? la cap?t. Iar acesta era un inconvenient destul de serios.
    Singurul care a plâns în acea sear? am fost eu însumi, cutremurat de mil? pentru o tragedie care nu avea s? mi se întâmple, zguduit de panegirice care nu avea s? se rosteasc?. Trezindu-m?, a doua zi, am descoperit c?-i iertasem pe to?i cei fa?? de care, dintr-un motiv sau altul, nu aveam cele mai calde sim??minte. Cumva î?i pl?tiser? datoria fa?? de mine prin lacrimile de cu o sear? înainte, chiar dac? ?i acelea nu s-au petrecut decât în bezna min?ii mele. Inutil s? mai spun c?, aveam s? aflu foarte repede, sentimentele lor în ce m? prive?te au r?mas neschimbate. ?i astfel am ajuns pentru a doua oar? s? m? gândesc la sinucidere.

    -La ora paisprezece, da? Perfect , lua?i loc acolo ?i am s? v? anun?. O s? trebuiasc? s? a?tepta?i pu?in.
    Are vocea pl?cut?. Poate doar cu un semiton prea jos, cu inflexiuni studiate. Polite?ea e profesional?, rece, ca ?i zâmbetul. Asta m? deranjeaz? prea pu?in. Aproape deloc. Pentru un rupt de lume, un însingurat ca mine, un zâmbet e un zâmbet. Iar o voce e o voce. Orice voce e pl?cut? atunci când mi se adreseaz?. Orice ochi sunt frumo?i atunci când m? privesc.
    Ochii îmi alunec? în decolteul generos ?i m? ru?inez c? nu m? ru?inez de asta. Îmi observ? privirea, dar nu-i d? nicio importan??. E obi?nuit? cu asta. ?i apoi decolteul acela a fost ales pentru a fi privit. Nu am în?eles niciodat? indignare femeilor care te surprind cu privirea scufundat? în abunden?a din decolteul lor. De ce ai alege un decolteu atât de adânc dac? nu dore?ti ca privirile s? se îndrepte acolo? ?i, orice mi s-ar spune, îmi vine greu s? cred c? e vorba de probleme de respira?ie.
    Am insistat necuviincios de mult cu privirea. Acum ar fi momentul s? merg ?i s? m? a?ez, a?a cum am fost invitat. Îmi zâmbe?te. Am contacte pu?ine ?i inconsistente cu lumea, dar m? aventurez s? cred c? acesta nu mai este un z?mbet profesional, de recuzit?. Nici dac? e o încurajare nu ?tiu. Ce ar fi de încurajat? Buim?ceala mea sau indiscreta ?i prelungita r?t?cire a ochilor ? Z?mbesc ?i eu. Încerc un zâmbet stânjenit, dar m? tem c? mi-a ie?it mai degrab? un rânjet de b?trân pervers. Abia când realizez asta îmi iese ?i zâmbetul stânjenit.
    M? a?ez. M? ?in cu mâinile de marginea scaunului. Vinilinul tapi?eriei e scorojit. Un fir de a?? din urzeal? atârn? sub scaun. Involuntar îl înf??or pe deget ?i încerc s?-l rup.

    Dup? aceea gândul acesta a devenit un vizitator frecvent, ne-am împrietenit. Pe m?sur? ce înaintam în vârst? ?i m? îndep?rtam de lume a devenit singurul prieten cu adev?rat loial. Perfid, admit, dar loial. M? tem c?, în ce m? prive?te, nici m?car lui nu i-am fost loial a?a cum a? fi dorit. Dac? i-a? fi fost cu adev?rat loial, prietenia noastr? ar fi durat cu mult, cu mult mai pu?in.
     Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.
    A existat o etap? în care devenise o obsesie. Dezvoltasem un adev?rat feti? al sinuciderii. Studiam, cu o sârguin?? de care nu m? ?tiam în stare, ( ?i de care nici nu am mai fost, ulterior, în stare) tomuri întregi de medicin? legal?, c?utând metoda perfect? de sinucidere. Am s? revin asupra acestui aspect. Citeam biografiile marilor sinuci?i – care îmi deveniser? cumva egali, colegi, parteneri, a?a cum cu impertinen?? socoteam. Eram tob? de literatura scrisorilor de adio. Devenisem expert în sinucidere. Aveam fundamentul teoretic, dezvoltasem o întreag? doctrin?, suficient de sofisticat? ?i de ne-inteligibil? pentru a impune respect. Îmi doream cu asiduitatea ca propria sinucidere s? fie o capodoper?, demn? de marii înainta?i. Lipsea un singur lucru, evident. Curajul de a o face.
    De fapt nu ?tiu dac? mi-a lipsit curajul de a o face. Cred c?, în cel pu?in dou? situa?ii, curajul de a nu o face a fost infinit mai mare. N-a? spune c? mi-a lipsit nici puterea. Nu ?tiu ce mi-a lipsit. Poate nu ceea ce mi-a lipsit m-a împiedicat s? o fac, ci ceea ce prisosea. Cât de surprinz?tor vi s-ar p?rea dac? v-a? spune c? tocmai dorul de cei care m? trimiteau cu gândul la sinucidere era cel care m? împiedica s? o fac?
    Exagerez. Întocmai ca în pomeni?ii ani ai adolescen?ei. Nu ?tiu dac? au existat persoane din cauza c?rora s? fi ajuns la aceast? dorin?? de sinucidere. Cel mult persoane c?rora a? fi vrut eu s? le pot imputa asta. Mai potrivit ar fi s? recunosc c? propria inadecvare a fost, mai întotdeauna, adev?rata motiva?ie. Mi se p?rea cabotin, de prost gust, exagerat, s? îmi spun c? dezgustul fa?? de lume era motivul, chiar când ?tiam c? a?a este. Scuza unei idile e?uate lamentabil era mai prozaic?, dar, mi se p?rea, mai admisibil?, mai discret?, mai încarcat? de modestie. M? l?udam c? nu aveam ipocrizia lui Pavese, care se sinucisese dezam?git în amorul pentru Constance Dowling:
    Verrŕ la morte e avrŕ i tuoi occhi
    Dar sim?ise nevoia s? strige unei lumi întregi acuzator:
    Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverň piů.
    A?a cum pe prima pagin? a „Dialogurilor cu Leuco” scrisese:
    Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.
    La fel de exagerat? mi se p?rea ?i grandilocven?a acelui  ?? ????????, ???? ???, ?? ????????, scris cu propriul sânge de c?tre Esenin. Sinuciderea lui Socrate era, desigur, mult prea teatral?. De altfel întreaga lamenta?ie a stoicilor (în?elepciune, curaj, dreptate, temperan??… ce iluzii!) o g?seam neconvig?toare, sinuciderile lor îmi p?reau înc?rcate de ostenta?ie, ca în pl?smuirea mea de adolescent. La urma urmei aceasta avea s? fie opera mea ultim?, opera magna, deci devenea imperios s? fie perfect?, subtil?, discret?. Cum sunt pornit pe confesiuni, nu am s? m? feresc s? recunosc, acceptând aparentul paradox, c? discre?ia de care pomeneam avea ea îns??i o anume ostenta?ie. Am spus c? citisem enorm despre acest subiect: formulam sinuciderea încadrând-o în canoane estetice de mine însumi definite. De Montherlant, Socrate, Pavese, Gherasim Luca, Celan, Hemingway,Van Gogh, Trakl, Nero. Îi cercetasem pe to?i ca pe ni?te confra?i ?i înainta?i. Pe Nero îl în?elegeam cel mai bine. Ezitarea sa în fa?a ultimului gest îmi era familiar?. ?i apoi am fost mereu tentat s? îl socotesc mai degrab? un mare neîn?eles. Divaghez.

    -O s? mai ave?i pu?in de a?teptat. Nu v? deranjeaz?, da?
    Picioarele sunt pu?in prea groase poate, dar pielea e neted?, lucioas?, cu o not? de aram?. Nu am s? îi privesc picioarele a?a cum, mai devreme, îi priveam decolteul. Nu sunt un libidinos. De ce am sim?it nevoia s? îmi spun asta?
    Facem acela?i schimb de zâmbete. Îmi impun s? cred c? zâmbetul pe care mi-l adreseaz? e unul cald ?i sincer. Ce m? poate împiedica s? gândesc astfel? Eviden?a? Cui îi pas? de eviden?e? La fel îmi impun s? cred c? zâmbetul meu e unul egal de prietenos, u?or ?trengar. ?i ?tiu c? sunt prea sl?bit, prea obosit, c? m? doare prea tare pentru a fi a?a. În absen?a unei oglinzi fac ce pot ?i r?mân întrebându-m? dac? ceea ce doream s? fie zâmbet nu a fost doar o grimas? chinuit?.
    -Sigur. Desigur.
    Am vocea r?gu?it?. Un nod în gât. Tu?esc ca s? mi-l alung ?i sunt r?spl?tit cu un nou zâmbet.
    -V? mul?umesc.
    Categoric are o voce pl?cut?. Pl?cut? e pu?in spus. Ar trebui s? m? ru?inez c? îi g?sesc vocea seduc?toare? Sau ar trebui s? m? ru?inez c? am nevoie s?-i g?sesc vocea seduc?toare? Cu siguran?? nu m? ru?inez c? privirea îmi r?mâne fixat? pe fesele ei, în vreme ce se întoarce s? se a?eze la biroul ei. Le citesc prin pânza neted?, arcuindu-se, frem?tând, ca dou? cupole de biserici slave, des?vâr?ite. ?i nu m? ru?inez. M? ru?inez de lipsa erec?iei. În fa?a unor astfel de monumente ale naturii o erec?ie ar fi fost singura reac?ie politicoas?. Reac?ie de care m? g?sesc incapabil acum. R?mânem la schimbul de zâmbete.

    Tentative au existat. De fapt fiecare secund? petrecut? reflectând la acest subiect poate fi socotit? o tentativ?. O sinucidere incomplet?. Pentru c? dup? fiecare astfel de episod m-am desp?r?it de ceva sau cineva. Din p?cate ( nu v?d de ce a? spune din fericire) nu ?i de propria existen??. Înainte de a povesti despre asta am s? m? întorc la ce spuneam mai devreme.
    Cu timpul spectacolul post-suicidal m-a interesat tot mai pu?in, ajungând s? îmi fie indiferent. Modul în care aveam s? o fac devenise mult mai important. Despre motivele care m? aduceau pe prispa de unce contemplam acea vale am s? vorbesc mai târziu. Am spus c? aveam o viziune estetic? asupra mor?ii. Dac? lamenta?iile postume, elegiile ?i regretele celorlal?i începuser? s? îmi devin? indiferente – într-o scrutare a unor sinucideri întotdeauna imaginare- felul în care aveam s? o fac devenise esen?ial. În primul rând pentru c?, repet, aveam o viziune estetic? asupra mor?ii, nu îmi era indiferent ce fel aveam s? ar?t dup?. Apoi pentru c? am fost ?i am r?mas îndeajuns de la? pentru a m? teme de durerea fizic?. Durerea cealalt? era o stare continu?, nu o mai luam în calcul.
    Spânzuratul îl respingeam ab initio . Limba scoas?, fa?a tumefiat?, ochii bulbuca?i, vintrele sc?pate de sub control ?i un cadavru n?cl?it de propriile scurgeri nu aveau cum fi o op?iune. Aveam s? aflu ulterior c? indiferent de metoda aleas?, ultima ru?ine era inevitabil?. A?a c?, nu de pu?ine ori, mi-am oferit ca pretext pentru înc? o amânare lipsa clismei ?i faptul c? b?usem prea multe lichide. Otrava îmi era inaccesibil?. Iar cea care îmi era accesibil? presupunea dureri prelungite, chinuitoare, f?r? garan?ia reu?itei. Somniferele nu îmi p?reau nici ele foarte sigure. Pistolul nu era o op?iune, din aceea?i nevoie de estetic? postum?. Oricum nu am acces la a?a ceva. Înecul era exclus- o veche fobie, mi-am admis la?itatea, da? Aruncatul în fa?a trenului era mutilant, deci rezultatul nu se încadra în canonul estetic pomenit.
    Nu am s? urmez cu inventarul acestor metode de plecare din via??. Suficient s? spun c? f?cusem acest inventar, c? cercetasem fiecare cale în parte pe îndelete, cu o minu?iozitate pe care o pute?i g?si condamnabil?. Îmi construisem o serioas? competen?? în materie de suicid, dar una pur teoretic?. Am decis c? singura metod? acceptabil? era t?ierea venelor. Ulterior, în toate revenirile la gândul sinuciderii, problema modului în care aveam s? o fac nu s-a mai pus.
    Spuneam c? au existat tentative. Urmele de la încheietura mâinii vorbesc despre asta. Dar ?i despre nepriceperea mea. Aveam mai târziu s? aflu c?, dac? a? fi fost cu adev?rat competent, a?a cum afirmam mai sus, mi-a? fi crestat venele longitudinal ?i nu transversal, a?a cum f?cusem. Ast?zi ?tiu. Acesta a fost motivul pentru care prima tentativ? a e?uat, r?mânând doar un episod înc?rcat de ridicol, despre care îmi amintesc cu o anume jen?. Cea de a doua a fost mai reu?it?, vorbind dintr-o perspectiv? pur tehnic?. Din p?cate atunci au existat persoane care au decis c? via?a mea e mai important? pentru ele decât este pentru minte. Sinuciga?ii întor?i din drum spun c?, dup? ce au fost salva?i, s-au n?scut a doua oar?. Exist? o urm? de adev?r în afirma?ia asta. Pentru c? atât la na?tere, cât ?i atunci când suntem salva?i, de cele mai multe ori, nu suntem în niciun fel întreba?i.
    Nu de pu?ine ori m? gândesc la Cioran ?i, dând dovad? de o impardonabil? lips? de modestie, m? g?sesc comparându-m? cu el. Compara?ia nu are nimic vanitos în ea, chiar dac? este nemeritat de m?gulitoare în dimensiunea ei intelectual?. Termenii compara?iei sunt al?ii. Ca ?i Cioran am fost o via?? prieten cu gândul sinuciderii, f?r? a o face. E drept, spre deosebire de el, pân? ast?zi, nu am sim?it nevoia s? vorbesc despre asta. Nici acum nu simt nevoia. Pur ?i simplu o fac.

    -Îmi cer scuze. Cred c? va mai dura pu?in. Dori?i o revist?? O coleg? mi-a adus pu?in? cafea, dori?i ?i dumneavoastr? pu?in??    
    Categoric acesta este un zâmbet uman. Iar aceia sunt cei mai frumo?i ochi din lume. Iar tu e?ti cea mai frumoas? femeie din lume…
    -M? scuza?i, ce a?i spus?
    Sper c? nu am spus cu voce tare. Ba da. ?i îmi zâmbe?te. De ce m? ag?? atâta de zâmbetul ei? De ce am nevoie de zâmbetul ?la? De ce e atât de important s? caut ceva în el?
    -Da… V-a? fi recunosc?tor.
    Nu m-am bâlbâit. M-am temut c? m-am bâlbâit. Sper c? nici nu am ro?it. Incapacitatea mea de a func?iona social m? împiedic? s? leg o conversa?ie, dar cel pu?in îmi îng?duie s? emit r?spunsuri lapidare, timide. ?i s? zâmbesc proste?te. Din nou m? ag?? de zâmbet.
    M? prive?te întreb?tor ?i îmi dau seama c? am r?spuns proste?te. Adaug:
    -Mi-ar prinde bine pu?in? cafea.
    Din nou îmi zâmbe?te. Din nou m? prind cu amândou? mâinile, cu unghiile m? ag??, cu din?ii, de zâmbetul s?u. Apoi îmi las privirea din nou s? se înmoaie pe conturul celor dou? fese c?rora din nou refuz s? le r?spund cu polite?ea necesar?.

    Izolarea de lume, înstr?inarea,  nu se întâmpl? atunci când fugi de ea în sih?strie, în cine ?tie ce grot?, impunându-?i o ridicol? ?i inutil? ascez?. Lucrul acesta se petrece mult mai subtil, se insinueaz? încetul cu încetul pân? când devine o stare. Nu ?tii dac? e înstr?inare sau alienare, dar, orice ar fi, alegi s?-i spui înstr?inare. Cuvântul e mai frumos, ideea e mai convenabil?.
    Tr?iesc între oameni, în societatea lor, chiar dac? am redus la minimum contactul cu ei. Interac?ionez cu ei. Mai frecvent decât mi-a? dori, mult mai pu?in decât ar fi socialmente s?n?tos. Îndepartarea aceasta, auto-impus?, nu e o psihotic? a?ezare într-un turn de veghe de unde s? îmi imaginez c? îi observ pe ceilal?i ?i îi judec cu dispre?uitor dezgust. Dezgustul exist?, de multe ori. Dispre?ul doar ocazional. Dar nu despre asta este vorba. Nici m?car de nevoia de singur?tate. De fapt chiar nu am nevoie de singur?tate, dar o g?sesc preferabil? pentru c? alternativa, din p?cate e nesatisf?c?toare. Comunicarea dintre ceilal?i ( ceilal?i- a?i observat cuvântul? Insist, totu?i, c? nu e o psihoz?) e superificial?, lipsit? de adâncime. Aproape întotdeauna gr?bit?, repezit?, abreviat? pân? la absurd, pân? la neinteligibil, pân? dincolo de ridicol. Pân? acolo unde înceteaz? s? mai fie comunicare ?i devine doar emisie de semnale lipsite de sens. Ei se înc?p??âneaz? s? o numeasc?, totu?i, comunicare.
    O tehnologie, care de cele mai multe ori m? dep??e?te, ofer? instrumente tot mai sofisticate care s? faciliteze accesul la comunicare. Paradoxal tocmai aceast? tehnologie a alterat, a schimonosit ideea de comunicare, ducând-o într-un loc la care nu am acces. ?i nu am acces pentru c? nu îmi doresc asta.
    Sub aparen?a simplific?rii ?i informaliz?rii, limbajul s-a degradat într-un mod pe care îl g?sesc inacceptabil, devenind un rudiment de limbaj, care exprim? rudimente de emo?ii. Poezia nu mai are nevoie de form?, de muzicalitate. Dezbr?cându-se de conven?ia formei se leap?d? apoi de nevoia de emo?ie, explorând zone fetide, depozitul de de?euri al umanit??ii. Se dezvolt? o întreag? literatur? a sordidului, o cultur? a sordidului. Exerci?iul de maculare, înso?it de o adecvat? pocire a limbii, definit? ca desf??urare stilistic?, devine ritual obligatoriu pentru admiterea în cartierele cu biblioteci ale societ??ii. O prosperitate murdar? ?i nu neap?rat meritat? a n?scut o nevoie inexplicabil? de sordid. Scufundarea în zoaie a devenit un demers intelectual necesar. Întotdeauna cu o ipocrit? compasiune ?i o r?u disimulat? condescenden?? fa?? de neferici?ii supu?i scrut?rii, care chiar î?i duc existen?a în zoaiele unei societ??i imbecilizate, gonind haotic dup? o prosperitate pe care nu e în stare s? o în?eleag?, dup? o abunden?? pe care nu ?tie decât s? o risipeasc?.
    O tehnologie tot mai rafinat?, tot mai complicat?, e pe cale s? nasc? un om primitiv, dezumanizat. Incapabil de exprimarea emo?iilor altfel decât prin groh?ieli semiarticulate, prin onomatopee sau, în cel mai fericit caz, prin limba aceasta nou?, redus?, amputat?, desfigurat?. Poate omul cel nou nici nu are emo?ii de exprimat. Doar nevoi. Primare. Sau primitive. Iar pentru acestea nici nu este nevoie de rafinament stilistic, nici de întors?turi persiene din condei.
    Mi s-a imputat ades c? nu în?eleg eu lumea. Nu am niciun fel de problem? în a valida aceast? imputa?ie. Am îns? nevoie s? o în?eleg pentru a spune c? nu m? mai simt bine în ea?
    Am fugit mult de la subiect. Nu ?tiu de ce. Nu simt nevoia s? îmi justific însingurarea. Îmi este suficient dac? sunt l?sat s? mi-o tr?iesc. Nu am nevoie s? îmi argumentez fuga de lume. Am nevoie îns? s? îmi repet mereu lucrurile acestea, s? privesc chipul hâd al lumii, pentru a-mi infrânge tenta?ia care, uneori, rar, e drept, m? încearc?. Tenta?ia de a m? întoarce iar în ea.
    

    -Nu are zah?r. Dac? vre?i s?-mi spune?i.
    Are p?rul prea ro?u, cred. Dar ochii sunt frumo?i. De un albastru cald. Exist? ?i albastru cald. Dovada o privesc chiar acum.
    -F?r? zah?r e perfect.
    Nu am s? pomenesc de zâmbet. Dar ne zâmbim. Cred c? ne-am împrietenit. Vreau s? cred c? ne-am împrietenit, deci ne-am împrietenit. Între prieteni este admis privitul în decolteu, atunci când unul dintre prieteni se apleac? pentru a oferi o cafea celuilalt?
    Gust din cafea. M? prive?te. A?teapt? s? spun ceva. Nu ?tiu ce. A? vrea s? îi spun exact ceea ce vrea s? aud?. Ochii ei merit? asta. Sânii ei. Fundul ei. Vocea ei. Zâmbetul ei. Însingurarea mea…
    -Nu e grozav?, nu? Nu ?tiu ce cafea folose?te colega. Nici mie nu-mi prea place, dar nu am avut timp s? fac din a mea.
    Asta deja e o conversa?ie. Prietenii au conversa?ii. Acum nu m? mai simt încurajat, ci îndrept??it s?…
    -?tiu eu o cafenea unde se poate bea o cafea la nisip minunat?. Nu am mai fost de mult pe acolo, dar cred c? înc? mai exist?.
    Îmi zâmbe?te din nou. Nu am cum s? spun altceva dac? a?a este. Chiar îmi zâmbe?te. E un zâmbet din acela de-ce-te-ai-oprit-esti-pe-drumul-cel-bun-nu-vezi-ca-si-eu-vreau-hai-invita-m?.
    -Mi-ar face pl?cere s?…
    Nu am ro?it. Vreau s? cred c? nu am ro?it. ?i c? nu m? joc proste?te cu a?a care atârn? sub scaun. ?i c? nu sunt ridicol. ?i c? nu a auzit. Durerea asta surd? m? chinuie cumplit, dar am spus c? m? ag?? de zâmbet. De al ei, de al meu. De orice zâmbet.
    -Termin la cinci.

    Înstr?inarea de lume nu mi-a adus ?i deta?area de ea. E un fel de desp?r?ire nu foarte reu?it?, în care cei doi fo?ti aman?i continu? s? se vad?, sporadic, în virtutea obi?nuin?ei. De?i nu mai au nimic s?-?i spun?, de?i se dispre?uiesc unul pe altul. ?i se dispre?uiesc pentru c? nu sunt capabili de o ruptur? total?, definitv? . Ne întâlnim suficient de des, de?i niciunul dintre noi, cred, nu-?i dore?te întâlnirile acestea. Ne rânjim ?i atât. Lu?m not? de existen?a celuilalt.
    Chiar dac? vreau s? cred c? am fugit din învârtirea ei, ?tiu bine c? nu e a?a. Îmi trimite mereu semnele ei, îmi aduce aminte mereu c? îmi e împrejur pretutindeni, iar eu prea neînsemnat ?i prea slab pentru a putea fugi. Asta sun? deja a lamenta?ie ?i dispre?uiesc asta.
    Pe bolnavii incurabili care aleg s? se sinucid? nu îi socotesc sinuciga?i autentici. Pentru c? acolo nu exist? op?iune. Iminen?a mor?ii este o certitudine, iar sinuciderea doar o modalitatea de a pune cap?t mizeriei fizice ?i durerii. E perfect de în?eles. Am pomenit despre estetica aceea sinistr?. Asta m? face s?-i în?eleg perfect.     
    Nu ?tiu de ce am pomenit de bolnavii incurabili. Am mai spus-o: nu ?tiu de ce scriu toate acestea. Scriu pur ?i simplu. Las gândurile s? se a?eze în ordinea în care se poftesc ele însele.
    Atunci când vorbim despre ruperea de lume, suspectez c? nu suntem întotdeauna one?ti. Generaliz?m ?i exager?m. Extragem culpe perfect individuale ?i le amplific?m, transformându-le în p?cate ale unei lumi strâmbe. S? recunoa?tem, e ceva mai comod s? admi?i c? o lume întreag? e anapoda, decât c? te-ai l?sat în?elat de un singur om, în care ai crezut. Te po?i înfuria pe un singur om, te poate întrista, po?i sim?i nevoia r?zbun?rii sau a unei lungi ?i ridicole lamenta?ii, dar e umilitor s? admi?i c? ai fost îngenuncheat de un singur om. O lume întreag? e o explica?ie mult mai onorabil?.
    Nu am pomenit nimic despre dragoste. Într-o discu?ie serioas? despre sinucidere, iubirea este obligatoriu un element. Iar eu doar ce mi-am afirmat o anume competen??. În materie de sinucidere. În privin?a iubirii îl desfid pe acela care se declar? un ini?iat.
    Dac? nu am pomenit despre iubire este pentru bunul ?i singurul motiv c? nu este nimic de pomenit. Acesta este un concept cu care, cred, m-am întâlnit o singur? dat? în via??. Nu sunt pu?ini cei care spun c?, desigur, o singur? dat? în via?? se întâmpl? lucrul acela despre care pomeneam. Evit s? folosesc cuvântul, atât cât se poate. Dintr-o pudoare greu de explicat, a?a c? nici nu am s? m? str?duiesc s? o explic. Am avut, desigur, obsesii erotice ?i înfl?c?r?ri spontane- domolite aproape la fel de spontan. Am scris stihuri roman?ioase- ce loc comun. Aici, ca s? fiu cinstit, am s? recunosc ca stihurile cu pricina erau mai degrab? instrumente ale seduc?iei decât z?log al cine ?tie c?rei adâncimi a tr?irii. Am avut chiar ?i perioade de pasiune complicat? ?i indefinibil?. ?i tocmai pentru c? este indefinibil? îi spun pasiune ?i nu altfel.
    Cu iubirea îns? ( acum nu am avut cum evita cuvântul) cred c? m-am întâlnit o singur? dat?. Nu am s? povestesc despre asta. Întâlnirea aceea a fost ?i a r?mas Nordul existen?ei mele. Pentru c?, din p?cate, nu am g?sit altceva mai bun s? a?ez acolo. Sau poate pentru c? nu a existat ceva mai bun. În întâmplarea aceea a vie?ii mele – despre care nu vreau s? vorbesc prea mult, din aceea?i pudoare pe care nu am de gând s? o explic- mi-am cheltuit talantul. ?i nu folosesc asta ca o scuz? pentru e?ecurile de apoi, pentru propria ratare. E un fapt ?i atât. În îmbr??i??rile ?i chinul de atunci am înghesuit semne, litere ?i pove?ti care vor r?mâne pentru totdeauna doar ale mele. E tot ce am de spus despre asta. Iar atunci când s-a ispr?vit, gândul sinuciderii da, m-a vizitat, dar doar pentru a-mi ?ine tov?r??ie la greu ?i pentru a m? ajuta s? dep??esc cump?na.
    Ast?zi ?tiu c? nu am s? m? sinucid niciodat?. Nici dac? a? avea una din acele boli incurabile, de care povesteam mai devreme. Dimpotriv?. Pentru c?, azi sunt silit s? recunosc, m? b?nuiesc de un viciu teribil. M? supectez c? am voluptatea suferin?ei. E singura explica?ie ra?ional?. Altfel, de mult? vreme, a? fi f?cut lucrul acesta despre care va vorbesc, deja, de destul? vreme.
    
    -Pute?i intra acum. Pofti?i.
    Se ridic?. Îmi deschide u?a. O îmbr??i?ez cu privirea. ?i m? simt îmbr??i?at. V-am mai spus. Vreau s? m? simt îmbr??i?at, deci m? simt îmbr??i?at. Îi ?optesc.
    -Vorbim dup? aceea despre…
    Îmi r?spunde din ochi. Vorbim dup? aceea. ?i îi cuprind iute cu privirea sânii, talia. ?i pentru prima dat? reu?esc s? zâmbesc pur ?i simplu. F?r? ca zâmbetul s? fie în vreun fel confec?ionat, construit, premeditat, desenat dup? o anume semnifica?ie.
    Intru.

    Într-o vreme obi?nuiam s? v?d, în parcul din apropiere, un cuplu de vârstnici. Îmi pl?cea s?-i privesc mergând înceti?or, p??ind cu greutate, dar ?inându-se de mân?. Întodeauna ?inându-se de mân?. Îmi provoca o bucurie aparte s?-i v?d astfel. O bucurie cinstit?, o spun dinainte, pentru cazul în care a?i fi tenta?i s? crede?i c? de fapt îmi ofeream o proiec?ie asupra unui viitor dezirabil, asupra unei statornicii de un anume fel, la care, nem?rturisit, a? fi aspirat . Nimic din toate astea. Pur ?i simplu îmi pl?cea s?-i v?d cu h?inu?ele lor viu colorate, gârbovi?i, p??ind încet, dar mereu zâmbitori, mereu ?inându-se de mân?
    O vreme nu i-am mai v?zut. Nu le-am sim?it lipsa. Sau nu mi-am dat seama c? lor le sim?eam lipsa. Sim?eam c? lipsea ceva, indefinibil, nelocalizabil, dar nu ?tiam ce. Abia când b?trânul a reap?rut mi-am dat seama ce lipsea. Îmi lipsea starea de bine pe care mi-o oferea vederea lor. Era doar el acum. ?i îmi p?rea înc? ?i mai b?trân, mai adus de spate. Hainele îi erau cenu?ii ?i aspectul neîngrijit. Nu mi-a zâmbit ca întotdeauna. Ca ?i cum nu ne mai cuno?team. Ceea ce era întrucâtva corect. Eu m? cuno?team cu el, cuplul acela de b?trânei, nu cu o frac?ie a acelui cuplu. Atunci am realizat ce înseamn? un întreg. S? revin.
    Vorbea singur. Hr?nea p?s?ri pe care doar el le vedea. P??ea tot cu greutate, dar nu zâmbea. Nu era trist, nu. Era moroc?nos. Ursuz. Lumina de pe chip îi disp?ruse, l?sând loc unor oceane de cenu??. Morm?ia. Suduia, abia inteligibil, el ?tie ce ?i de ce. Frac?ia aceea luminoas? ?i d?t?toare de bucurie, desprins? din întreg, devenise o parte doar, una nesuferit? ?i rea la vedere.
    L-am ignorat zile bune. Îl priveam cu coada ochiului, în?elegând pierderea pe care o suferise ?i spunându-mi c? s-a smintit. Dup? ceva vreme a venit ?i s-a a?ezat pe banc?, lâng? mine. Mi-a zâmbit ca în zilele când era o parte din ceva, nu doar o parte din nimic. M-am sim?it obligat la un zâmbet de r?spuns. Apoi m-a b?tut pe um?r cu o familiaritate pe care, f?r? a o dezaproba, nu o în?elegeam. A? fi putut s? îmi dau seama c? nu este nicio urm? de familiaritate, ci nevoia de sprijin, dar înc? îi purtam o u?oar? ?i bening? ranchiun? pentru zilele lui de cenu??. Pentru bucuria de care m? lipsise Îi imputam astfel o vin? pe care, de bun?seam?, nu avea.
    Vreme bun? am t?cut. Arunca gr?un?e unor p?s?ri imaginare ?i privea în gol. Din când în când se întorcea spre mine ?i zâmbea.
    „E cumplit s? a?tep?i” mi-a spus într-un t?rziu. N-am ?tiut ce s?-i r?spund. Mi-am închipuit c? ?tiu despre ce vorbe?te. Desigur despre a?teptarea mor?ii, am b?nuit. A continuat.
    „Cu Oni… a?a îi spuneam… pl?nuiam s? vedem lumea. Nu toat?.”
    A aruncat pe jos ultimele gr?un?e, ?i-a scuturat mâinile, ?i le-a ?ters pe hain?, apoi a oftat ?i a urmat.
    „Întotdeauna pl?nuisem asta. De când ne-am cunoscut. Cu mul?i, mul?i ani în urm?. Întotdeauna ne-a pl?cut s? facem planuri. La început visam la o via?? tihnit?, într-o c?su?? departe, într-un loc uitat de lume. Apoi ne-am dorit un copil. Îi g?sisem ?i nume. Îi cump?r?sem ?i juc?rii ?i uneori ne imaginam c? exist? cu adev?rat, c? va veni cândva, c? trebuie doar s? a?tept?m. Anii treceau ?i nu a venit. Numele i l-am p?strat. ?i juc?riile. Dar nu mai pomeneam despre asta.
    Apoi am început s? n?scocim noi ?i noi planuri. S?r?cia, via?a… sl?biciunea noastr?, prostia unora, r?utatea altora… cine ?tie? Mereu am r?mas doar cu planurile. ?i unul cu altul. Într-un târziu am hot?rât c? vom str?nge b?nu? lâng? b?nu? ?i vom merge s? vedem lumea. Nu toat?. Dar lumea întreag?. Toate cele cinci continente. Câte pu?in din fiecare. Strânsesem suficient, dar tot amânam plecarea. De aproape dou?zeci de ani pl?nuisem plecarea aceasta. Dac? am fi plecat ar fi fost prea simplu.
    Sigur, am fi v?zut lumea. Nu toat?. Ne-am fi bucurat. ?i apoi? La ce ne întorceam acas?? Eram prea b?trâni pentru a ne îng?dui alte planuri, iar pe acesta l-am fi cheltuit atât de iute. ?i f?r? un ?el, f?r? o n?luc? spre care s? fugim împreun?… ce ne-ar mai fi ?inut lega?i?
    Am strâns b?nu? lâng? b?nu?. Cu greutate. Cu lipsuri. U?or n-a fost. To?i banii s-au dus pe înmormântare. Când s-a stins m? ?inea de mân?. ?ti?i? A r?mas lucid? pân? în ultima clip?. ?i m-a ?inut de mân?. ?ti?i ce mi-a spus la plecare? „
    Am scuturat din cap. Nu aveam cum ?ti. ?tiam doar c? ochii mei erau umezi. Ai lui surâz?tori.
    „Noi  am fost totu?i pe toate cele cinci continente- mi-a spus. Am fost împreun?. În fiecare noapte, când tu îmi povesteai. Nu ?tiai? Asta mi-a spus. Apoi m-a strâns tare de mân? ?i mi-a spus: acum am s? plec singur?, spre ultimul continent. Pe acesta, deocamdat?, îl voi vedea singur?. ?i s-a stins.”
    A t?cut. Iar eu am continuat s? r?mân t?cut. Plecarea spre ultimul continent era deci ceea ce a?tepta el. Am ezitat o secund? apoi l-am luat de mân?. Dac? am ezitat a fost pentru c? mâna aceea fusese obi?nuit? cu alt? strângere ?i mi-a p?rut cumva o necuviin??. Mi-a b?tut mâna u?or cu cealalt? mân?. Apoi s-a l?sat u?or pe speteaz? ?i a a?ipit. Am r?mas nemi?cat, ?inându-l de mân?. Abia când am sim?it c? mâna îi devenise de ghea?? am în?eles c? plecase. Spre ultimul continent. Nu am strigat. Nu am chemat pe nimeni. Am r?mas acolo a?teptând ?i eu o vreme. B?trânul acela, str?inul acela, a fost omul de care am fost cel mai apropiat în aceast? via??.

       -Pofti?i, luati loc.
    Ochelari cu ram? scump?. Polite?e artificial?. Bun?voin?a sintetic?. Are unghii îngrijite. Nu ?tiu de ce am remarcat asta. Are dosarul meu în mân?. Scoate fi?a. D? deoparte radiografia, tomografiile. Î?i face de lucru cu hârtiile. M? prive?te în ochi ( f?r? zâmbet). Îmi aplec privirea spre monograma de pe halatul lui. Apoi privesc spre diplomele înr?mate, de pe pere?i.
    -Fac meseria asta de atâ?ia ani -îmi spune- ?i de fiecare dat? e la fel de greu. Nici acum nu ?tiu cum s? dau o astfel de veste. A?a c? am s? fiu extrem de direct, cred c? e cel mai bine.
    A amu?it. Tocmai când hot?râse ca va fi foarte direct. ?tiu c? mimeaz? compasiunea. ?tiu ?i ce are s?-mi spun?. Doar pentru a-l mai fierbe pu?in m? prefac c? nu pricep, c? nu sunt atent. Pentru a-i pl?ti compasiunea fals?, de plastic. Dup? suficiente secunde îi fac semn din cap c?-l ascult.
    -Cancer. M? tem c? ave?i cancer.
    ?tiam. De ce se teme el? Dar eu de ce simt c?-l ur?sc? Pentru veste? ?tiam c? asta îmi va spune. Nu-l ur?sc. Nici nu-l dispre?uiesc. Nici nimic. Î?i face meseria. ?i când spun asta dau dovad? de r?utate, nu e a?a?  Meseria lui ar trebui s? fie aceea de a vindeca, nu de a da astfel de ve?ti. ?i rea-vestirea e parte a aceleia?i meserii- spune jum?tatea bun? din mine.
    Ma ab?in s? nu râd. Vestea ar fi trebuit s? m? tulbure. Pentru un ve?nic obsedat de sinucidere o astfel de veste nu e chiar cel mai cumplit lucru. Acum ?tiu c? nu am s? fac niciodat? lucrul la care m-am gândit întotdeauna. B?trâneii aceia pl?nuiau o cas?, un copil sau o excursie pe cele cinci continente. Eu am pl?nuit mereu o sinucidere. Niciunul dintre noi nu î?i va împlini gândul.
    Îi r?spund într-un târziu. E politicos s? m? arat interesat.
    -Cât?
    E întrebarea standard. O aveam preg?tit?. O v?zusem în filme, o citisem în c?r?i. O exersasem. Mi-a ie?it impecabil. Perfect. Trebuie s? m? controlez, s? nu m? arat prea entuziasmat de reu?ita propriei interpret?ri. Ar fi total inadecvat.
    -M? bucur ca privi?i lucrurile cu maturitate. Va fi dificil pân? ve?i dep??i ?ocul…
    Nu te bucuri deloc. Î?i e perfect indiferent ?i nu te acuz pentru asta. Mai degrab? tu e?ti cel ?ocat. A?teptai alt? reac?ie. Am repetat atâta vreme replica. Mi-a ie?it perfect. Am s? te las dou? minute s? î?i reci?i discursul de consolare. ?i tu te-ai preg?tit. Sau nu te-ai preg?tit. E rutin?, e piesa în care joci zilnic.
    -… putem încerca ?i asta desigur, dar nu vreau s? v? dau speran?e inutile. Este extrem de important s? nu v? pierde?i…
    -Cât?
    E u?urat. ?i el vrea s? scape mai repede.
    -?ase luni dac? începem imediat chimio… A?i venit mult, mult prea târziu. Dac? venea?i de la primele simptome, de la primele dureri, am fi avut ?ansa unei opera?ii. Sigur, pute?i încerca s? vede?i si un alt specialist, dar a? prefera s? începem îndat? chimioterapia, fiecare zi este important? pentru…
    Fiecare zi din cele ?ase luni? Pentru cine este important? ? Pentru ce? Îl las s? mai recite un minut. M? ridic. Îi strâng mâna. E moale. Umed?. Nepl?cut? la atingere. Am decis c? vreau s? îmi fie antipatic cu totul ?i îmi este antipatic.
    -Am s? m? gândesc – îi spun.
    ?i ies. Nu am la ce s? m? gândesc. Vreau s? ma bucur de ultimele luni de suferin??. Nu vreau s? m? lipsesc de nicio secund? din voluptatea suferin?ei.
    Ea îmi zâmbe?te. Ce infla?ie de zâmbete. Ignor decolteul la fel de generos ca atunci când am intrat. Prefer s? o privesc în ochi. M? întreab?:
    -Cum a fost?
    -Bine- r?spund.
    -Deci eu termin la cinci…
    A, da. Uitasem. Cafea turceasc?. Rânjesc. ?tiu c? rânjesc. Vreau s? arate ca un rânjet. Arat? ca un rânjet. O întreb.
    -Dac? v-a? invita într-o excursie ce a?i spune?
    -Când? Cât dureaz?? C? eu mi-am luat concediul pe anul ?sta.
    -?ase luni. Începând de azi.
    -A, nu am cum. Am serviciu.
     Rânjesc. Râd în hohote. Îi fac cu mâna ?i ies. M? întreab? din urm?:
    -Unde era excursia?
    „Între ?â?ele tale” a? vrea s?-i r?spund. Realizez c? iminen?? mor?ii nu e o scuz? suficient? pentru a deveni b?d?ran. Mai realizez c? întotdeauna am fost b?d?ran, chiar dac?, de cele mai multe ori, am reu?it s? ascund asta. M? opresc. M? cutremur. Abia atunci îmi dau seama ce o întrebasem de fapt. ?i spun ceea ce trebuia spus. Impersonal, cu glas de departe:
    -Pe ultimul continent…
    Apoi ies.

    Ultimul gând.Îmi petrec mult? vreme încercând s?-mi dau seama care va fi ultimul gând de care voi fi con?tient. ?i de câte ori îmi vine unul în minte îmi dau seama c? e deja epuizat venindu-mi acum în minte ?i c? va trebui s? fie un altul. Ce importan?? are care va fi ultimul gând?
    O via?? întreag? am a?teptat. Oameni care ?tiau c? vor fi a?tepta?i. Pentru c? ?tiau c? nu plec. Niciodat?. Acum a?tept. În zadar, ca întotdeauna. Nici vechiul ?i statornicul meu prieten, gândul la sinucidere, nu m? mai viziteaz?. Îl mai pot socoti statornic atunci? A?tept. Privesc aproape la fiecare minut spre ceas. Pentru c? a?tept. Tresar la un sunet. La o pâlpâire. Pe continentul acesta eu am fost mereu cel care a?teapt?.
    Iar apoi am s? plec. ?i cu to?ii se vor mira, îmi spun. În adolescen?? mi-i imaginam jelindu-m?, cuprin?i de remu?c?ri. Acum nu mi-i imaginez. ?tiu. ?tiu c? nu vor fi lacrimi. Nici remu?c?ri. Dar ?tiu ?i c? se vor mira. Atunci când vor vedea c? eu, cel care nu pleac?, am plecat. ?i nici m?car nu vor ?ti unde. Vor crede doar c? ?tiu.
    Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.
    Nu exist? bilet de c?l?torie. Iar, în ce m? prive?te, nu vor fi nici îmbr??i??ri de r?mas bun. Singurii de la care am s? îmi iau r?mas bun sunt fo?tii mei tovar??i, ilu?trii sinuciga?i. Pe voi v? p?r?sesc, prieteni. Dintre ceilal?i doar plec. Nu exist? bilet de c?l?torie. Doar o lumânare pe care am s? mi-o aprind singur, cum singur mi-am ?inut-o întotdeauna. Apoi am s? plec. Spre locul care am ?tiut întotdeauna c? va fi singurul meu acas?.
    Spre ultimul continent.

 

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X