Feed on
Posts
Comments

Roman?? în alb

Ningea. F?r? urm? de poezie. Alb pulverizat, rece ?i umed, dezbr?când întunericul ?i singur?t??ile. Valuri de albe particule coborau din negura cerului, d?n?uind f?r? gra?ie, dar cu încetineal?, cu molcom? ezitare ?i nehot?rât? unduire. Abia când ?i când o risipire de vânt mi?ca aerul, urnindu-l dintr-o parte în alta ?i purtând cu el ?i nestatornicia fulgilor de z?pad?.

Felinarul luneca lumina galben?, ceruit?, strecurând-o printre fulgi ?i întinzând-o, pânz? sub?ire, peste albul de frig care acoperea caldarâmul. Cl?dirile din spate erau mai mult umbre stropite cu alb stricat de galbenul luminii; umbre uria?e ?i cenu?ii, cu ochi de sticl? mohorâ?i ?i nenum?ra?i, precum Argus Panoptes. Doar buc??ile mici de z?pad? risipite în aer mi?cau în încremenirea aceea înghe?at?. Departe, undeva în spatele pie?ei un câine urla a jale ?i singur?tate.

Câte un trec?tor gr?bit, la ceas de înserare, se oprea ascultând. Apoi se apropia cu pas mic, al?turându-se celorlal?i ?i închidea ochii, l?sând fulgii s? i se topeasc? pe frunte. ?i asculta cântecul viorii. Iar sunetul acela dulce, netezind întunericul ?i rânduind aerul în ciudate ?i nev?zute vibra?ii îi curgea prin urechi, trecând de acolo în sânge. ?i o c?ldur? mole?itoare îl cuprindea ?i îl f?cea, asemeni celorlal?i, s? se legene u?or pe picioare.

Erau poate dou?zeci de oameni acolo. ?i, f?r? s?-?i fi dat seama, se ?ineau de mân?, unduindu-se, sincroniza?i, leg?na?i nu de acela?i vânt, ci de acela?i cântec. Erau cu to?ii cu ochii închi?i ?i cu fa?a îndreptat? spre cer , primind fulgii de z?pad? ofrand?, pe altarul frun?ilor înfierbântate.

?i cântecul urma, ca o tânguire ?i ca un descântec. Firav ca firicelul de ap?, n?scut din topirea z?pezii, care se prelingea dinspre tâmpl? pe obraz. Un sunet înalt ?i obrazul nop?ii se încre?ea, apoi unul grav ?i lung, netezind iar întunericul ?i dându-i lini?te. Iar mâinile se ?ineau una pe alta legând trupurile într-un cerc, ca un inel prins pe degetul care era stâlpul acela ?i felinarul. În mijloc sursa cântecului, piatr? de pre? a?teptând vrednic giuvaergiu s?-i dea lustru.

Când cântecul a contenit au r?mas a?a o vreme. Au deschis ochii ?i, pe rând, au aruncat câte un b?nu? în cutia de tinichea. Apoi s-au întors la locul lor a?teptând. Privind cu u?oar? stânjeneal? pe cel de al?turi, a c?rui mân? o strânseser? pân? atunci. Apoi au r?mas încremeni?i. În lini?te des?vâr?it?. Doar pa?i scâr?âind prin z?pad? se auzeau.

Când au îndr?znit s? respire nu mai era nici urm? de cânt?re?. Doar un disc de asfalt uscat, decupat în pânza de z?pad?, acolo unde fusese cutia de tinichea în care, cu to?ii, aruncaser? câte un b?nu?.

-Minunat? muzic?… – a spus cel b?trân, în haine negre , cu favori?i albi stufo?i. Minunat instrument. Vioara aceea, e vioara de pre?, Stradivarius, nu încape îndoial?. M? întreb cum ar putea un muzician s?rac, un cânt?re? al str?zii s? aiba o asemenea minun??ie?

-Aceea?i întrebare mi-am pus-o ?i el- a spus tân?rul cu ?uvi?a rebel? r?t?cit? pe frunte. Dar v? contrazic. Era de bun? seam? un Amati. Silueta era inconfundabil?… Ce cântec f?r? pereche, totu?i…

-Fermecat cântec- a ?optit ?i b?trâna profesoar? de muzic?. Totu?i instrumentul era oarecarea. Cred c? pute?i g?si viori asemenea la orice pr?v?lie. Fermecat era cântecul ?i m?iestria muzicantului…

?i ningea. Viscolul începea s? î?i desfac? pânzele în pia?? mic? ?i mohorât?.

-Înc? îmi simt trupul înfiorat ?i sufletul mângâiat de minun??ia cântecului… Dar despre ce vioar? vorbi?i?-a întrebat ?i tânara cu obraji ro?ii ?i ochi l?crimo?i. Eu nu am v?zut niciun instrument. Era un mim doar. Nu a?i v?zut? Nu avea nicio vioar?. Doar un mim, un tân?r atât de frumos, cu ochi îns? atât de tri?ti. De bun?seam? cântecul se auzea din vreun patefon ascuns undeva…

B?trânul preot se strânse zgirbulit în haina-i groas?. Tu?i, î?i scutur? om?tul de pe umeri ?i spuse cu voce blând?, stins?, ?optit? aproape.

-Des?vâr?it? este lucrarea Domnului !  Tulbur?tor cântec. Iar vioar? aceea, care cânta singur?, minune dumnezeiasc? era. Ce cânt?re? a?i v?zut dumneavoastr?? Ori n-a?i v?zut vioara aceea sângerie plutind singur? în aer, mângâiat? de arcu?ul nemâ nat de mân? de om? Minune este întâmplarea, v? spun, cum minunat e cântecul acela… ?i-l aminte?te cineva?

Dar nimeni nu ?i-l amintea. Doar închizând ochii l-au sim?it pre? de câteva clipe, pe din?untru. ?i s-au g?sit iar ?inându-se de mân? ?i unduindu-se u?or. Apoi ?i-au desf?cut iar mâinile ?i s-au privit din nou cu stânjeneal?. Au înclinat din cap , au dus mâna la p?l?rie sau s-au salutat cu t?cute reveren?e. ?i au plecat fiecare în întunericul s?u ?i în ninsoarea tuturor.

În urma lor doar cer?etorul orb, ad?postit sub strea?ina veche, le-a strigat cu glas rau, înecat de tuse:

-Nebunilor! Nebuni ce sunte?i ?i oameni f?r? minte ?i suflet ! A?i auzit, dar n-a?i v?zut. Nu era vioar?, nici cânt?re? din vioar?. Ci cei doi nebuni care cânt? aici în fiecare sear?. ?i ea ?i el din glas v-au cântat, dar nu i-a?i v?zut ?i nici ce auzi?i n-a?i ?tiut. C?ci voi pe voi v? vedea?i ?i pe voi v? auzea?i. ?i nu mai r?mânea loc de ei ?i în ochii, ?i în urechile voastre… Nici în pustiul din?untrul vostru…

Ningea. F?r? urm? de poezie. Alb pulverizat, rece ?i umed, dezbr?când întunericul ?i singur?t??ile. Undeva, câteva cvartale mai departe, se auzea un cântec f?r? pereche, ca o tânguire, ca un descântec.

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X