Feed on
Posts
Comments

Articol publicat in: Cultura


Ghea?a se întindea pe fereastr? ca o piele uscat? pe oasele mâinii. Mâna atingând geamul rece împ?r?ea din c?ldura ei, topind ghea?? ?i a?ezând lacuri mici ?i limpezi în zidirea frigului. Î?i apropia buzele de geamul înghe?at ?i sorbea înghe?ul, ca ?i cum ar fi c?utat t?m?duire în înfiorarea aceea. Buzele se înfrigurau ?i d?deau tremur obrazului n?p?dit de barb? l?sat? în neorânduial?. Ochii închi?i priveau cu alt? în?elegere iarna ve?nic? de dincolo de foi?a de sticl?. Apoi a?eza degetul în locul unde odihniser? buzele ?i urma pe conturul lor forma ?erpuit? a unor semne de neîn?eles, ciudate hieroglife ?i neîncrez?tor z?log. Ghea?a se topea sub atingerea tremurat? a degetului ?i n??tea fiorduri moi din care lacrimi u?uratice croiau drumuri pe care înghe?ul le pecetluia la loc, a?ezând cristal ?i uitare peste semnele de o clip?.

A lipit palmele amândou? de fereastr?. ?i între ele a a?ezat obrazul. Frigul l-a primit, binef?c?tor, ?i l-a mângâiat. A prins obrazul cu degetele sale uscate ?i a mângâiat. A mângâiat mai întâi. Abia apoi ?i-a l?sat unghia s? zgârie în carne. Întunericul od?ii era cercetat doar de clipirea rece ?i ?ov?itoare a lunii.

Atunci a strigat.

La orice strig?t îi veneau r?spuns aduceri aminte. ?i inima primea strânsoare ?i ap?sare grea. C?ci amintirile sunt od?i dep?rtate prin care nicicând pasul nu va mai colinda, doar gândul, uneori, le deschide u?ile. S-a a?ezat. Nu a deschis ochii nicio clip?. S? nu se amestece întunericul din?untru cu intunericul od?ii. Nici tulburarea sufletului s? nu se amestece cu lini?tea din jur.

?i-a strâns genunchiul cu palma. Apoi cu mâna ?i-a atins obrazul, adunând în palm? resturile de frig furate de pe geamul ferestrei. O bufni?? a strigat, undeva, nu departe. ?i-a spus c?, poate, bufni?? aceea avea amintiri de chemat ?i ea. A strâns cu putere din pleaope, a?ezând pav?z? parc?. S? nu se amestece amintirile bufni?ei cu cele ale sale. ?i a gândit c? z?pada de acum e doar aducere aminte. Iar fiecare fulg de acum era doar, înghe?at?, una din lacrimile verii. ?i atunci, din nou…

A strigat.

Sunetul pa?ilor prin z?pad? seam?n? uimitor de mult cu cel mai fo?nit al pa?ilor prin frunze uscate. Mihail î?i urnea cu greu piciorul beteag, târându-l mai mult, prin z?pad?. Sufla greu, ap?sat de albul p?rului ?i albul iernii. A r?mas mult? vreme în fa?a u?ii, scrutând obrazul lunii prin aburul respira?iei. Rezemat cu o mân? de tocul u?ii î?i aduna cu greu suflul.

Când a auzit strig?tul, s-a aplecat ?i a adunat z?pad? în palme ?i ?i-a sp?lat fa?a cu ea. ?i s-a a?ezat în z?pad?, acolo, în fa?a u?ii. În t?cere, f?r? cuvânt, c?ci cuvintele r?u pot v?t?ma osul sub?ire al unui strig?t. ?i-a l?sat capul în palme, iar coatele le-a sprijinit pe genunchi. ?i a r?mas a?a, p?zind lini?tea de afar?, s? nu intre ?i s? se amestece cu lini?tea celui din?untru. Iar vântul care îl lovea în fa?? nu-i p?rea nicicum, doar încercare a st?ruin?ei. Frigul intra în dânsul ?i acolo î?i f?ce s?la?, iar el î?i spunea c? pribeag ?i oropsit copil e frigul de se lipe?te a?a de trupul unui batrân. ?i îl l?sa s? vin?.

Când a auzit al doilea strig?t s-a ridicat. A deschis u?a ?i s-a oprit în prag. A r?mas a?a vreme bun?. L?sând frigul s? intre în?untru, s?-?i g?seasc? ad?post ?i culcu?. ?i lini?tile cele dou? s? se amestece ?i s? se strice.

-E întuneric – a spus cu voce moale.

Cel din?untru a tres?rit. A deschi ochii ?i a privit silueta urie?easc?, gârbovit?, din u??. A poftit buzele s? ia strai de surâs pe dânsele, dar amarul ?i aducerea aminte le înghe?aser? mai amarnic decât frigul iernii.

-E întuneric- a r?spuns cu glas stins ?i întors din od?i ale gândului.

Niciunul nu cuteza s? adauge ceva, nici s? mi?te. Nici aerul nu se clintea. Un ?ur?ure s-a rupt de sub strea?in? ?i a c?zut în z?pad?, dar nimeni n-a tres?rit. Un fel de strig?t a fost ?i acela.

-Adu-mi z?pad? de ast?zi, Mihaile…  – a ?optit, într-un târziu. Vreau s? îmi sp?l fa?? în ea.

Mihail a cl?tinat din cap, f?r? mustrare , doar cu triste?e ?i adânc? în?elegere. ?i l-a privit. Mereu acolo, pe fotoliul acela vechi, despicând gânduri negre ?i otr?vindu-se cu amintire. ?i rea otrav? e amintirea pentru cel lipsit de ziua de mâine.

A l?sat u?a ?i, cu pasul s?u ?ov?ielnic ?i greu, s-a îndreptat c?tre bradul dintâi. A?a îi r?m?sese numele bradului acela, iar asta nu se cuvenea nicicum cercetat. Acolo s-a aplecat ?i a adunat z?pad? cu palmele goale. ?i mâinile îi învine?iser? ?i-l dureau de înghe?. ?i-a întins pulberea z?pezii în p?r  ?i pe haine. Apoi a strâns z?pad? în palme ?i s-a întors spre cas?.

A intrat. I-a întins z?pada ca pe o pâine cald?, din care s?-?i rup? un col?.

-Mul?umesc, Mihail, b?trân prieten…

El a luat z?pada ?i cu ea ?i-a sp?lat obrazul. ?i frigul ostenit cules mai devreme de pe sticla ferestrei a primit primenire.

-Mihail, Mihail… prieten îmi e?ti ori temnicer?

-Cine mai ?tie? a r?spuns Mihail închizând u?a ?i ascunzând privirea, de parc? întunericul nu ar fi fost destul ascunzi?. S? fac focul în sob??

-Nu. Nu strica frigul, Mihail.

-Un opai? s? aprind? Ori m?car o lumânare?

-Nici lumina nu ne face trebuin??, Mihail.

B?trânul s-a a?ezat pe scaunul mic de lâng? fereastr?. Au r?mas amândoi în t?cere. Aburul respira?iei lui Mihail era gros ca o pâcl?. Cealalt? respira?ie n??tea abur firav ?i rar. Priveau amândoi prin fereastra înghe?at?. Mihail cu ochii deschi?i, el cu ochii închi?i. Niciunul nu a tres?rit când bufni?a a strigat din nou. Dor mobila pu?in? ?i veche a trosnit, încercat? de frig.

-Prieten îmi e?ti ori temnicer, Mihail? a repetat întrebarea de mai devreme.

-Cine mai ?tie? i-a r?spuns Mihail neîntorcându-?i privirea de la fereastr?. Cine mai ?tie?

-De când suntem aici amândoi, Mihail?

-Cum putem noi m?sura curgerea timpului aici? ?tii bine …

-Dar timpul trece, Mihail. Chiar ?i aici. În lume… Cât? vreme a trecut peste lume, Mihail?

Nu a r?spuns b?trânul. A oftat adânc ?i ?i-a trecut mâna prin barb?. ?i l-a sim?it c? ?i-a deschis ochii. ?i a ?tiut c? e tulburat. C?ci rar î?i deschidea ochii. De ce ar fi avut aici nevoie s? deschid? ochii? Lumea lui se sfâr?ea la fotoliul acela, la fereastra aceasta.

-Cui folosesc asemenea întreb?ri?

Apoi s-a a?ternut din nou t?cerea. Când ?i când se mai auzea câte un lemn troznind ori strig?tul bufni?ei. Î?i ducea mâna la obraz ?i p?stra obrazul acolo, ca pe o vietate speriat? ascuns? într-o scorbur?.

L-a sim?it când a plâns, dar nu a spus Mihail. A sim?it tres?rirea. ?i a ?tiut c? atunci

Va striga.

A strigat.

Pentru o clip? Mihail s-a simtit bâtrân. ?i oasele le-a sim?it f?râmându-se în dânsul. A ?tes cu b?gare de seam? o lacrim? sc?pat? din temni?a ochilor. ?i a t?cut.

-Hai, spune-mi, Mihail.

S-a ridicat Mihail. S-a întors cu spatele. A r?mas cu privirea spre fereastr?. Apoi a r?spuns cu glas aspru.

-?tii bine cum stau lucrurile…

-De când dureaz? iarna aceasta, Mihail?

-De mult. De tare mult. E iarna ta. Iar pentru tine , ai putea spune, dureaz? dintotdeauna.

-Dar noaptea asta?

-Asemenea. Cui folosesc aceste întreb?ri? ?tii bine cum e rânduit…

-Vreau s?-mi spui. Nu ?tii tu, Mihail, c? mai ades avem nevoie s? auzim lucrurile pe care le ?tim decât pe cele de care nu ?tim?

-Oh, copile, copile…

B?trânul s-a apropiat de el, voind s?-i treac? mâna prin p?r a mângâiere. Dar s-a oprit cu mâna atârnând deasupra cre?tetului. Apoi ?i-a retras-o ?i s-a întors la fereastra lui. Atingerea nu era nicicum îngaduit?.

-Câ?i au fost înaintea mea aici? a întrebat el din nou, iar Mihail a oftat, apoi a r?spuns.

-Cine mai ?tie? Mul?i…

-Hai, spune-mi, Mihaile… Spune-mi…

Mihail a strâns pumnii înghe?a?i. Apoi a spus. Ceea ce spusese de atâtea ori.

-A?a e rânduiala. Nu î?i e îng?duit s? p?r?se?ti odaia. Atingere de om nu î?i e îng?duit?. Dar nimeni nu te opre?te s? ie?i. Doar tu po?i hot?rî când vei dori s? ie?i. Pâna atunci odaia aceasta î?i e lumea. Pân? atunci î?i e iarn? ?i noapte. Atunci, când îns? te vei hot?rî s? ie?i, se va lumina ?i ghe?urile se vor topi. ?i va fi o zi doar a ta. Una singur?. Dup? aceea… ?tii pre?ul.

-?tiu pre?ul…

A oftat din nou Mihail ?i din nou a întrebat:

-Cui folosesc toate întreb?rile acestea?

?i din nou au t?cut amândoi. ?i frigul a înghe?at t?cerea ?i a încremenit-o, s? nu o mi?te vreun gând. Mihail a ?optit, dup? o vreme:

-Am v?zut mai devreme un melc. Târ?ndu-se prin z?pad?. Nu am mai v?zut niciodat? a?a ceva.

Nu a primit r?spuns. L-a privit. Avea ochii închi?i. ?i a tres?rit când l-a auzit din nou cum:

A strigat.

-Tu cuno?ti rânduiala, Mihail. Dar alegerea e a mea.

-Întodeauna a fost…

-?i dac? înc? sunt aici înseamn? c? am ales?

-Poate. Ori poate înseamn?, dimpotriv?, c? înc? n-ai ales.

?i pentru prima dat? Mihail a crezut c? îl vede zâmbind.

-De ce nu am f?cut-o, Mihail?

-De team??

-Poate…

-Din la?itate?

-?i asta se poate…

-Ori poate din grij? pentru ceilal?i…

T?cerea a durat clipe pu?ine. Apoi a venit r?spunsul:

-Ori poate mi-e drag strig?tul bufni?ei.

O r?bufnire de vânt a lovit u?a. ?uier s?lbatic a biciuit aerul. ?i rece înfiorare i-a cuprins pe cei doi. Ca o mustrare pentru lini?tea tulburat?.

A strigat.

Mihail a sim?it ca un jungher crestându-i carnea. ?i a ?tiut c? se întâmpl?. ?i nu a spus nimic. Nu era îng?duit. L-a privit. Acum avea ochii deschi?i, lucind în întuneric, tulbura?i de o stranie lumin?. Se întâmpla.

-Deschide u?a, Mihail.

Mihail a z?bocit doar o clip?. O clip? doar. Apoi a mers cu pasul s?u greu ?i a deschis u?a, supus.

El a privit spre u?a deschis?. A respirat adânc, l?sând frigul s? îi p?trund? în fiecare celul?. S? îi înghe?e fiecare atom.

-Ce va fi dincolo de u??, Mihail?

-Cine ?tie?

-Va fi zi? Lumin? ?i cald?

-Poate…

I-a zâmbit b?trânului Mihail. A f?cut un pas. S-a oprit. Apoi înc? un pas. Greoi. ?ov?ielnic. Înc? unul. ?i înca unul. Cu un pas în fa?a u?ii s-a oprit. Mihail s-a apropiat de el. ?tia. ?i de?i nu era îng?duit l-a s?rutat pe frunte. ?i nu a l?crimat. A râs. A izbucnit în râs. Un râs enorm, care cutremura pere?ii. ?i a strigat. Mihail a strigat.

Apoi el a p??it. Mihail nu îl mai putea vedea. În urma lui u?a s-a închis. S-a întors brusc când a auzit u?a închizându-se. Dar acolo nu mai era nici cas?, nici u??. Era afar?.

?i a strigat.

Apoi a p??it. Cutremurat de frig. Lovit de z?pad?, în noaptea aceea înghe?at?.

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X