Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Desene'

Atunci când a strigat

Ghea?a se întindea pe fereastr? ca o piele uscat? pe oasele mâinii. Mâna atingând geamul rece împ?r?ea din c?ldura ei, topind ghea?? ?i a?ezând lacuri mici ?i limpezi în zidirea frigului. Î?i apropia buzele de geamul înghe?at ?i sorbea înghe?ul, ca ?i cum ar fi c?utat t?m?duire în înfiorarea aceea. Buzele se înfrigurau ?i d?deau tremur obrazului n?p?dit de barb? l?sat? în neorânduial?. Ochii închi?i priveau cu alt? în?elegere iarna ve?nic? de dincolo de foi?a de sticl?. Apoi a?eza degetul în locul unde odihniser? buzele ?i urma pe conturul lor forma ?erpuit? a unor semne de neîn?eles, ciudate hieroglife ?i neîncrez?tor z?log. Ghea?a se topea sub atingerea tremurat? a degetului ?i n??tea fiorduri moi din care lacrimi u?uratice croiau drumuri pe care înghe?ul le pecetluia la loc, a?ezând cristal ?i uitare peste semnele de o clip?.

A lipit palmele amândou? de fereastr?. ?i între ele a a?ezat obrazul. Frigul l-a primit, binef?c?tor, ?i l-a mângâiat. A prins obrazul cu degetele sale uscate ?i a mângâiat. A mângâiat mai întâi. Abia apoi ?i-a l?sat unghia s? zgârie în carne. Întunericul od?ii era cercetat doar de clipirea rece ?i ?ov?itoare a lunii.

Atunci a strigat.

La orice strig?t îi veneau r?spuns aduceri aminte. ?i inima primea strânsoare ?i ap?sare grea. C?ci amintirile sunt od?i dep?rtate prin care nicicând pasul nu va mai colinda, doar gândul, uneori, le deschide u?ile. S-a a?ezat. Nu a deschis ochii nicio clip?. S? nu se amestece întunericul din?untru cu intunericul od?ii. Nici tulburarea sufletului s? nu se amestece cu lini?tea din jur.

?i-a strâns genunchiul cu palma. Apoi cu mâna ?i-a atins obrazul, adunând în palm? resturile de frig furate de pe geamul ferestrei. O bufni?? a strigat, undeva, nu departe. ?i-a spus c?, poate, bufni?? aceea avea amintiri de chemat ?i ea. A strâns cu putere din pleaope, a?ezând pav?z? parc?. S? nu se amestece amintirile bufni?ei cu cele ale sale. ?i a gândit c? z?pada de acum e doar aducere aminte. Iar fiecare fulg de acum era doar, înghe?at?, una din lacrimile verii. ?i atunci, din nou…

A strigat.

Sunetul pa?ilor prin z?pad? seam?n? uimitor de mult cu cel mai fo?nit al pa?ilor prin frunze uscate. Mihail î?i urnea cu greu piciorul beteag, târându-l mai mult, prin z?pad?. Sufla greu, ap?sat de albul p?rului ?i albul iernii. A r?mas mult? vreme în fa?a u?ii, scrutând obrazul lunii prin aburul respira?iei. Rezemat cu o mân? de tocul u?ii î?i aduna cu greu suflul.

Când a auzit strig?tul, s-a aplecat ?i a adunat z?pad? în palme ?i ?i-a sp?lat fa?a cu ea. ?i s-a a?ezat în z?pad?, acolo, în fa?a u?ii. În t?cere, f?r? cuvânt, c?ci cuvintele r?u pot v?t?ma osul sub?ire al unui strig?t. ?i-a l?sat capul în palme, iar coatele le-a sprijinit pe genunchi. ?i a r?mas a?a, p?zind lini?tea de afar?, s? nu intre ?i s? se amestece cu lini?tea celui din?untru. Iar vântul care îl lovea în fa?? nu-i p?rea nicicum, doar încercare a st?ruin?ei. Frigul intra în dânsul ?i acolo î?i f?ce s?la?, iar el î?i spunea c? pribeag ?i oropsit copil e frigul de se lipe?te a?a de trupul unui batrân. ?i îl l?sa s? vin?.

Când a auzit al doilea strig?t s-a ridicat. A deschis u?a ?i s-a oprit în prag. A r?mas a?a vreme bun?. L?sând frigul s? intre în?untru, s?-?i g?seasc? ad?post ?i culcu?. ?i lini?tile cele dou? s? se amestece ?i s? se strice.

-E întuneric – a spus cu voce moale.

Cel din?untru a tres?rit. A deschi ochii ?i a privit silueta urie?easc?, gârbovit?, din u??. A poftit buzele s? ia strai de surâs pe dânsele, dar amarul ?i aducerea aminte le înghe?aser? mai amarnic decât frigul iernii.

-E întuneric- a r?spuns cu glas stins ?i întors din od?i ale gândului.

Niciunul nu cuteza s? adauge ceva, nici s? mi?te. Nici aerul nu se clintea. Un ?ur?ure s-a rupt de sub strea?in? ?i a c?zut în z?pad?, dar nimeni n-a tres?rit. Un fel de strig?t a fost ?i acela.

-Adu-mi z?pad? de ast?zi, Mihaile…  – a ?optit, într-un târziu. Vreau s? îmi sp?l fa?? în ea.

Mihail a cl?tinat din cap, f?r? mustrare , doar cu triste?e ?i adânc? în?elegere. ?i l-a privit. Mereu acolo, pe fotoliul acela vechi, despicând gânduri negre ?i otr?vindu-se cu amintire. ?i rea otrav? e amintirea pentru cel lipsit de ziua de mâine.

A l?sat u?a ?i, cu pasul s?u ?ov?ielnic ?i greu, s-a îndreptat c?tre bradul dintâi. A?a îi r?m?sese numele bradului acela, iar asta nu se cuvenea nicicum cercetat. Acolo s-a aplecat ?i a adunat z?pad? cu palmele goale. ?i mâinile îi învine?iser? ?i-l dureau de înghe?. ?i-a întins pulberea z?pezii în p?r  ?i pe haine. Apoi a strâns z?pad? în palme ?i s-a întors spre cas?.

A intrat. I-a întins z?pada ca pe o pâine cald?, din care s?-?i rup? un col?.

-Mul?umesc, Mihail, b?trân prieten…

El a luat z?pada ?i cu ea ?i-a sp?lat obrazul. ?i frigul ostenit cules mai devreme de pe sticla ferestrei a primit primenire.

-Mihail, Mihail… prieten îmi e?ti ori temnicer?

-Cine mai ?tie? a r?spuns Mihail închizând u?a ?i ascunzând privirea, de parc? întunericul nu ar fi fost destul ascunzi?. S? fac focul în sob??

-Nu. Nu strica frigul, Mihail.

-Un opai? s? aprind? Ori m?car o lumânare?

-Nici lumina nu ne face trebuin??, Mihail.

B?trânul s-a a?ezat pe scaunul mic de lâng? fereastr?. Au r?mas amândoi în t?cere. Aburul respira?iei lui Mihail era gros ca o pâcl?. Cealalt? respira?ie n??tea abur firav ?i rar. Priveau amândoi prin fereastra înghe?at?. Mihail cu ochii deschi?i, el cu ochii închi?i. Niciunul nu a tres?rit când bufni?a a strigat din nou. Dor mobila pu?in? ?i veche a trosnit, încercat? de frig.

-Prieten îmi e?ti ori temnicer, Mihail? a repetat întrebarea de mai devreme.

-Cine mai ?tie? i-a r?spuns Mihail neîntorcându-?i privirea de la fereastr?. Cine mai ?tie?

-De când suntem aici amândoi, Mihail?

-Cum putem noi m?sura curgerea timpului aici? ?tii bine …

-Dar timpul trece, Mihail. Chiar ?i aici. În lume… Cât? vreme a trecut peste lume, Mihail?

Nu a r?spuns b?trânul. A oftat adânc ?i ?i-a trecut mâna prin barb?. ?i l-a sim?it c? ?i-a deschis ochii. ?i a ?tiut c? e tulburat. C?ci rar î?i deschidea ochii. De ce ar fi avut aici nevoie s? deschid? ochii? Lumea lui se sfâr?ea la fotoliul acela, la fereastra aceasta.

-Cui folosesc asemenea întreb?ri?

Apoi s-a a?ternut din nou t?cerea. Când ?i când se mai auzea câte un lemn troznind ori strig?tul bufni?ei. Î?i ducea mâna la obraz ?i p?stra obrazul acolo, ca pe o vietate speriat? ascuns? într-o scorbur?.

L-a sim?it când a plâns, dar nu a spus Mihail. A sim?it tres?rirea. ?i a ?tiut c? atunci

Va striga.

A strigat.

Pentru o clip? Mihail s-a simtit bâtrân. ?i oasele le-a sim?it f?râmându-se în dânsul. A ?tes cu b?gare de seam? o lacrim? sc?pat? din temni?a ochilor. ?i a t?cut.

-Hai, spune-mi, Mihail.

S-a ridicat Mihail. S-a întors cu spatele. A r?mas cu privirea spre fereastr?. Apoi a r?spuns cu glas aspru.

-?tii bine cum stau lucrurile…

-De când dureaz? iarna aceasta, Mihail?

-De mult. De tare mult. E iarna ta. Iar pentru tine , ai putea spune, dureaz? dintotdeauna.

-Dar noaptea asta?

-Asemenea. Cui folosesc aceste întreb?ri? ?tii bine cum e rânduit…

-Vreau s?-mi spui. Nu ?tii tu, Mihail, c? mai ades avem nevoie s? auzim lucrurile pe care le ?tim decât pe cele de care nu ?tim?

-Oh, copile, copile…

B?trânul s-a apropiat de el, voind s?-i treac? mâna prin p?r a mângâiere. Dar s-a oprit cu mâna atârnând deasupra cre?tetului. Apoi ?i-a retras-o ?i s-a întors la fereastra lui. Atingerea nu era nicicum îngaduit?.

-Câ?i au fost înaintea mea aici? a întrebat el din nou, iar Mihail a oftat, apoi a r?spuns.

-Cine mai ?tie? Mul?i…

-Hai, spune-mi, Mihaile… Spune-mi…

Mihail a strâns pumnii înghe?a?i. Apoi a spus. Ceea ce spusese de atâtea ori.

-A?a e rânduiala. Nu î?i e îng?duit s? p?r?se?ti odaia. Atingere de om nu î?i e îng?duit?. Dar nimeni nu te opre?te s? ie?i. Doar tu po?i hot?rî când vei dori s? ie?i. Pâna atunci odaia aceasta î?i e lumea. Pân? atunci î?i e iarn? ?i noapte. Atunci, când îns? te vei hot?rî s? ie?i, se va lumina ?i ghe?urile se vor topi. ?i va fi o zi doar a ta. Una singur?. Dup? aceea… ?tii pre?ul.

-?tiu pre?ul…

A oftat din nou Mihail ?i din nou a întrebat:

-Cui folosesc toate întreb?rile acestea?

?i din nou au t?cut amândoi. ?i frigul a înghe?at t?cerea ?i a încremenit-o, s? nu o mi?te vreun gând. Mihail a ?optit, dup? o vreme:

-Am v?zut mai devreme un melc. Târ?ndu-se prin z?pad?. Nu am mai v?zut niciodat? a?a ceva.

Nu a primit r?spuns. L-a privit. Avea ochii închi?i. ?i a tres?rit când l-a auzit din nou cum:

A strigat.

-Tu cuno?ti rânduiala, Mihail. Dar alegerea e a mea.

-Întodeauna a fost…

-?i dac? înc? sunt aici înseamn? c? am ales?

-Poate. Ori poate înseamn?, dimpotriv?, c? înc? n-ai ales.

?i pentru prima dat? Mihail a crezut c? îl vede zâmbind.

-De ce nu am f?cut-o, Mihail?

-De team??

-Poate…

-Din la?itate?

-?i asta se poate…

-Ori poate din grij? pentru ceilal?i…

T?cerea a durat clipe pu?ine. Apoi a venit r?spunsul:

-Ori poate mi-e drag strig?tul bufni?ei.

O r?bufnire de vânt a lovit u?a. ?uier s?lbatic a biciuit aerul. ?i rece înfiorare i-a cuprins pe cei doi. Ca o mustrare pentru lini?tea tulburat?.

A strigat.

Mihail a sim?it ca un jungher crestându-i carnea. ?i a ?tiut c? se întâmpl?. ?i nu a spus nimic. Nu era îng?duit. L-a privit. Acum avea ochii deschi?i, lucind în întuneric, tulbura?i de o stranie lumin?. Se întâmpla.

-Deschide u?a, Mihail.

Mihail a z?bocit doar o clip?. O clip? doar. Apoi a mers cu pasul s?u greu ?i a deschis u?a, supus.

El a privit spre u?a deschis?. A respirat adânc, l?sând frigul s? îi p?trund? în fiecare celul?. S? îi înghe?e fiecare atom.

-Ce va fi dincolo de u??, Mihail?

-Cine ?tie?

-Va fi zi? Lumin? ?i cald?

-Poate…

I-a zâmbit b?trânului Mihail. A f?cut un pas. S-a oprit. Apoi înc? un pas. Greoi. ?ov?ielnic. Înc? unul. ?i înca unul. Cu un pas în fa?a u?ii s-a oprit. Mihail s-a apropiat de el. ?tia. ?i de?i nu era îng?duit l-a s?rutat pe frunte. ?i nu a l?crimat. A râs. A izbucnit în râs. Un râs enorm, care cutremura pere?ii. ?i a strigat. Mihail a strigat.

Apoi el a p??it. Mihail nu îl mai putea vedea. În urma lui u?a s-a închis. S-a întors brusc când a auzit u?a închizându-se. Dar acolo nu mai era nici cas?, nici u??. Era afar?.

?i a strigat.

Apoi a p??it. Cutremurat de frig. Lovit de z?pad?, în noaptea aceea înghe?at?.

Roman?? în alb

Ningea. F?r? urm? de poezie. Alb pulverizat, rece ?i umed, dezbr?când întunericul ?i singur?t??ile. Valuri de albe particule coborau din negura cerului, d?n?uind f?r? gra?ie, dar cu încetineal?, cu molcom? ezitare ?i nehot?rât? unduire. Abia când ?i când o risipire de vânt mi?ca aerul, urnindu-l dintr-o parte în alta ?i purtând cu el ?i nestatornicia fulgilor de z?pad?.

Felinarul luneca lumina galben?, ceruit?, strecurând-o printre fulgi ?i întinzând-o, pânz? sub?ire, peste albul de frig care acoperea caldarâmul. Cl?dirile din spate erau mai mult umbre stropite cu alb stricat de galbenul luminii; umbre uria?e ?i cenu?ii, cu ochi de sticl? mohorâ?i ?i nenum?ra?i, precum Argus Panoptes. Doar buc??ile mici de z?pad? risipite în aer mi?cau în încremenirea aceea înghe?at?. Departe, undeva în spatele pie?ei un câine urla a jale ?i singur?tate.

Câte un trec?tor gr?bit, la ceas de înserare, se oprea ascultând. Apoi se apropia cu pas mic, al?turându-se celorlal?i ?i închidea ochii, l?sând fulgii s? i se topeasc? pe frunte. ?i asculta cântecul viorii. Iar sunetul acela dulce, netezind întunericul ?i rânduind aerul în ciudate ?i nev?zute vibra?ii îi curgea prin urechi, trecând de acolo în sânge. ?i o c?ldur? mole?itoare îl cuprindea ?i îl f?cea, asemeni celorlal?i, s? se legene u?or pe picioare.

Erau poate dou?zeci de oameni acolo. ?i, f?r? s?-?i fi dat seama, se ?ineau de mân?, unduindu-se, sincroniza?i, leg?na?i nu de acela?i vânt, ci de acela?i cântec. Erau cu to?ii cu ochii închi?i ?i cu fa?a îndreptat? spre cer , primind fulgii de z?pad? ofrand?, pe altarul frun?ilor înfierbântate.

?i cântecul urma, ca o tânguire ?i ca un descântec. Firav ca firicelul de ap?, n?scut din topirea z?pezii, care se prelingea dinspre tâmpl? pe obraz. Un sunet înalt ?i obrazul nop?ii se încre?ea, apoi unul grav ?i lung, netezind iar întunericul ?i dându-i lini?te. Iar mâinile se ?ineau una pe alta legând trupurile într-un cerc, ca un inel prins pe degetul care era stâlpul acela ?i felinarul. În mijloc sursa cântecului, piatr? de pre? a?teptând vrednic giuvaergiu s?-i dea lustru.

Când cântecul a contenit au r?mas a?a o vreme. Au deschis ochii ?i, pe rând, au aruncat câte un b?nu? în cutia de tinichea. Apoi s-au întors la locul lor a?teptând. Privind cu u?oar? stânjeneal? pe cel de al?turi, a c?rui mân? o strânseser? pân? atunci. Apoi au r?mas încremeni?i. În lini?te des?vâr?it?. Doar pa?i scâr?âind prin z?pad? se auzeau.

Când au îndr?znit s? respire nu mai era nici urm? de cânt?re?. Doar un disc de asfalt uscat, decupat în pânza de z?pad?, acolo unde fusese cutia de tinichea în care, cu to?ii, aruncaser? câte un b?nu?.

-Minunat? muzic?… – a spus cel b?trân, în haine negre , cu favori?i albi stufo?i. Minunat instrument. Vioara aceea, e vioara de pre?, Stradivarius, nu încape îndoial?. M? întreb cum ar putea un muzician s?rac, un cânt?re? al str?zii s? aiba o asemenea minun??ie?

-Aceea?i întrebare mi-am pus-o ?i el- a spus tân?rul cu ?uvi?a rebel? r?t?cit? pe frunte. Dar v? contrazic. Era de bun? seam? un Amati. Silueta era inconfundabil?… Ce cântec f?r? pereche, totu?i…

-Fermecat cântec- a ?optit ?i b?trâna profesoar? de muzic?. Totu?i instrumentul era oarecarea. Cred c? pute?i g?si viori asemenea la orice pr?v?lie. Fermecat era cântecul ?i m?iestria muzicantului…

?i ningea. Viscolul începea s? î?i desfac? pânzele în pia?? mic? ?i mohorât?.

-Înc? îmi simt trupul înfiorat ?i sufletul mângâiat de minun??ia cântecului… Dar despre ce vioar? vorbi?i?-a întrebat ?i tânara cu obraji ro?ii ?i ochi l?crimo?i. Eu nu am v?zut niciun instrument. Era un mim doar. Nu a?i v?zut? Nu avea nicio vioar?. Doar un mim, un tân?r atât de frumos, cu ochi îns? atât de tri?ti. De bun?seam? cântecul se auzea din vreun patefon ascuns undeva…

B?trânul preot se strânse zgirbulit în haina-i groas?. Tu?i, î?i scutur? om?tul de pe umeri ?i spuse cu voce blând?, stins?, ?optit? aproape.

-Des?vâr?it? este lucrarea Domnului !  Tulbur?tor cântec. Iar vioar? aceea, care cânta singur?, minune dumnezeiasc? era. Ce cânt?re? a?i v?zut dumneavoastr?? Ori n-a?i v?zut vioara aceea sângerie plutind singur? în aer, mângâiat? de arcu?ul nemâ nat de mân? de om? Minune este întâmplarea, v? spun, cum minunat e cântecul acela… ?i-l aminte?te cineva?

Dar nimeni nu ?i-l amintea. Doar închizând ochii l-au sim?it pre? de câteva clipe, pe din?untru. ?i s-au g?sit iar ?inându-se de mân? ?i unduindu-se u?or. Apoi ?i-au desf?cut iar mâinile ?i s-au privit din nou cu stânjeneal?. Au înclinat din cap , au dus mâna la p?l?rie sau s-au salutat cu t?cute reveren?e. ?i au plecat fiecare în întunericul s?u ?i în ninsoarea tuturor.

În urma lor doar cer?etorul orb, ad?postit sub strea?ina veche, le-a strigat cu glas rau, înecat de tuse:

-Nebunilor! Nebuni ce sunte?i ?i oameni f?r? minte ?i suflet ! A?i auzit, dar n-a?i v?zut. Nu era vioar?, nici cânt?re? din vioar?. Ci cei doi nebuni care cânt? aici în fiecare sear?. ?i ea ?i el din glas v-au cântat, dar nu i-a?i v?zut ?i nici ce auzi?i n-a?i ?tiut. C?ci voi pe voi v? vedea?i ?i pe voi v? auzea?i. ?i nu mai r?mânea loc de ei ?i în ochii, ?i în urechile voastre… Nici în pustiul din?untrul vostru…

Ningea. F?r? urm? de poezie. Alb pulverizat, rece ?i umed, dezbr?când întunericul ?i singur?t??ile. Undeva, câteva cvartale mai departe, se auzea un cântec f?r? pereche, ca o tânguire, ca un descântec.

Oracolul

Iar cel dintâi p??i în templu. Se desc?l?? pe treptele tocite ?i p??i. Atingând cu talpa piatra rece, poroas?.

În fa?a oracolului îngenunche. Î?i acoperi ochii cu palmele, a?a cum cerea ritualul, ?i ?opti rug?ciunea. Atinse apoi piatra cu fruntea ?i a?tept?.

Întunericul îl înv?lui ?i nimeni din afar? nu-l mai putea vedea. ?i nimeni nu-l putea auzi. Abia atunci creast? de lumin? purpurie se rev?rs? dinspre piatra oracolului ?i vocea din adânc întreb?:

-Ce îmi ceri?

-Fericire, de voi fi vrednic! r?spunse a?a cum se cerea.

-Prea bine. De vei ?ti r?spunde întreb?rii vei primi ceea ce îmi ceri.

-De voi fi vrednic! ?opti.

Apoi lumina se înmuie ?i î?i schimb? culoarea, prinzând ape verzi. Iar dinspre piatra oracolului veni întrebarea:

-Ce e aceea fericire?

-S? am de toate ?i nimic s? nu-mi lipseasc?, nici mie, nici alor mei.

Lumina se curm?. Dinspre piatr? o ghear? lung? sângerie se întinse ?i îl prinse pe cel dintâi. ?i îl înghi?i înl?untrul s?u de parc? nici nu ar fi fost. Apoi întunericul se risipi ?i doar o vini?oar? sub?ire de sânge se mai prelingea din piatra pulsând.

Iar cel de al doilea p??i în templu. Se desc?l?? pe treptele tocite ?i p??i. Atingând cu talpa piatra rece, poroas?. Mergea cu pas ?ov?itor. Privind cu spaim? de jur împrejur. Atingând piatra coloanelor. Tem?tor, regretând parc? cutezan?a care îl adusese aici.

În fa?a oracolului îngenunche. Î?i acoperi ochii cu palmele, a?a cum cerea ritualul, ?i ?opti rug?ciunea. Cu voce tremurat?. Printre degete privea spre piatra veche. Atinse apoi piatra cu fruntea ?i a?tept?.

Piatra se tulbur? ?i stârni vuiet ?i mi?care de aer. ?i din nou î?i acoperi ochii cu palmele. ?i rosti rug?ciunea. ?i atinse piatra cu t?mpla. F?r? a mai îndr?zni s? dea drum privirii printre degete.

Întunericul îl înv?lui, într-un târziu, ?i nimeni din afar? nu-l mai putea vedea. ?i nimeni nu-l putea auzi. Abia atunci creast? de lumin? purpurie se rev?rs? dinspre piatra oracolului ?i vocea din adânc întreb?:

-Ce îmi ceri?

-Bog??ie ?i via?? lung?! De voi fi vrednic! r?spunse a?a cum se cerea.

-Prea bine. De vei ?ti r?spunde întreb?rii vei primi ceea ce îmi ceri.

-De voi fi vrednic! ?opti ?ov?ielnic. Ar fi fugit. Teama îl cuprinsese. ?tia c? e prea târziu.

Apoi lumina se înmuie ?i î?i schimb? culoarea, prinzând ape verzi. Iar dinspre piatra oracolului veni întrebarea:

-De ce trebuie s? se team? cel ce cere?

Nu r?spunse. ?tia c? r?spunsul îi e împlinire sau sfâr?it. Ezita. Tremura din toate încheieturile. Toat? carnea i se înfiora. Î?i socotea în barb? r?spunsul ?i nu cuteza a-l da.

Lumina se schimba încetul cu încetul. Verdele întunecat se lumina, devenind galben apoi, ca un m?r care începe a se pârgui. Iar încetul cu încetul se înro?i ?i începu s? pulseze, semn c? r?gazul se apropie de sfâr?it. Când lumina se f?cu sângerie se gr?bi s? r?spund?:

-C? nu va primi ceea ce cere?

-C? nu e vrednic de ceea ce cere! r?spunse tun?toare vocea.

Lumina se curm?. Dinspre piatr? o ghear? lung? sângerie se întinse ?i îl prinse pe cel dintâi. ?i îl înghi?i înl?untrul s?u de parc? nici nu ar fi fost. Apoi întunericul se risipi ?i doar o vini?oar? sub?ire de sânge se mai prelingea din piatra pulsând.

Iar cel de al treilea p??i în templu. Era descul?, c?ci t?lpile lui nu cunoscuser? bog??ia înc?l??rilor, iar trupul s?u nu ?tia risipa bun?st?rii. P??i. Atingând cu talpa piatra rece, poroas?.

În fa?a oracolului îngenunche. Î?i acoperi ochii cu palmele, a?a cum cerea ritualul, ?i ?opti rug?ciunea. Atinse apoi piatra cu fruntea ?i a?tept?. F?r? umilin?? ?i f?r? seme?ie. Dar cu ochi lumina?i de dor.

Întunericul îl înv?lui ?i nimeni din afar? nu-l mai putea vedea. ?i nimeni nu-l putea auzi.  ?i temere nu îl încerca. Pentru c? nimic nu avea ?i nimic nu putea pierde. Abia atunci creast? de lumin? purpurie se rev?rs? dinspre piatra oracolului ?i vocea din adânc întreb?:

-Ce îmi ceri?

-Ani! ?i sunt vrednic!r?spunse mai cutez?tor decât se cerea.

-Prea bine. De vei ?ti r?spunde întreb?rii vei primi ceea ce îmi ceri.

-Sunt vrednic! spuse f?r? trufie, dar cu încercat? credin??. ?i în ochii s?i ochi nev?zu?i se oglindir?. ?i ?tia c? e vrednic. ?i nume nespus îi st?tea pe buze ?i ?tia c? nu pentru sine doar cere.

Apoi lumina se înmuie ?i î?i schimb? culoarea, prinzând ape verzi. Iar dinspre piatra oracolului veni întrebarea:

-C??i ani ?

-To?i cei de acum ?i de apoi. -strig? f?r? ezitare.

Lumina se curm?.  Iar piatra se sf?râm?, pref?cându-se în nisip. ?i nisipul se învolbur? ?i se ridic? a?ezându-se dup? un contur anume. Se aduna nisipul gr?un?? cu gr?un?? ?i pl?m?dea pere?i de cas?. Iar lumina începea s? sape în întuneric ?i s? pun? cer albastru deasupra casei. Templul disp?ruse ?i încerc?rile zeilor.

A p??it spre cas?. ?i a strâns mâna care îl a?tepta în pridvor. Iar zeii, birui?i, au pus prunc în leag?nul de pe prisp?. Pizmuindu-l, dar dându-i cele de care se ar?tase vrednic.

Pleonasmul

Când, în 1687, Newton publica Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, un m?r devenea celebru . Cei mai mul?i dintre noi ar avea dificult??i în a enun?a în termeni corec?i descoperirea lui Newton. Dar m?rul ni-l amintim cu to?ii. Nu atunci când mu?c?m din vreun frate ori v?r al celui c?zut întru gravita?ie. Atunci pulpa noastr? dentar? doar str? bate pulpa fructului. Dar uneori ne amintim m?rul.
De fapt, în 1687, Newton argumenta un pleonasm. ?i de atunci “c?zutul în jos” nu a mai fost acela?i. A avut întotdeauna gust dulce acri?or. Urcatul în sus a?teapt? ?i azi definirea gustului. Iar, în ce m? prive?te, m?rul are miros de pleonasm. Cât detestam, odinioar?, s?punul cu miros de pleonasm.
Exist? ?i pleonasme pl?cute la miros. ?i la gust. Iar acelea nu sunt doar îng?duite. Ci necesare. De aceea nu voi înceta s? le repet. ?i nu am s? socot c? e o redundan?? a expresiei, ci doar bucuria ecoului.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X